Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Nadzieja" w Legnicy

logo
Stronę odwiedzono 273749 razy, dzisiaj było 207 wizyt, wczoraj 187


Statut naszego Stowarzyszenia.

paragraf

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół "NADZIEJA" w Legnicy zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy - SONIP "NADZIEJA" w Legnicy.
3. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej (załącznik nr 1 do Statutu – Wzór logo Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Nadzieja" w Legnicy)
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 1989r. Nr.20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
6. Stowarzyszenie może posiadać status Organizacji Pożytku Publicznego i działać na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dla organizacji pozarządowych.
7. Stowarzyszenie może swoje cele statutowe realizować we współpracy z innymi osobami prawnymi.
8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

§ 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Legnica, gmina Legnica, powiat Legnicki.

§ 4.
Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
Działalność, Cele statutowe Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 5.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na:
1. Prowadzeniu różnych i dostępnych form integracji osób z niepełnosprawnością, dzieci, młodzieży i osób starszych ze środowiskiem lokalnym, regionalnym oraz przeciwdziałaniu ich izolacji społecznej, wzmacnianiu poczucia przydatności społecznej oraz tworzeniu warunków do współuczestnictwa w życiu społecznym na terenie miejscowości, gminy, powiatu, regionu, kraju, zagranicy;
2. Wszechstronnej promocji różnych form wolontariatu dzieci, młodzieży, osób dorosłych;
3. Propagowaniu dostępnych metod, technik i form usprawniania i rehabilitacji;
4. Organizowaniu, promowaniu i szerzeniu profilaktyki zdrowotnej;
5. Przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkiego rodzaju patologiom społecznym, narkomanii i alkoholizmowi. Zwłaszcza wśród osób z niepełnosprawnością;
6. Działaniu na rzecz promocji aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego, rozwoju edukacji, nauki, kultury, sztuki, turystyki, rekreacji, wypoczynku i sportu w środowisku lokalnym, regionalnym wśród osób z niepełnosprawnością, dzieci, młodzieży oraz osób starszych ich rodzin i przyjaciół;

Celami statutowymi są:
1. Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością, zrzeszanie osób z niepełnosprawnością;
2. Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością;
3. Wyzwalanie inicjatyw w kierunku zwiększenia uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i kulturalnym;
4. Integracja osób z niepełnosprawnością ze środowiskiem lokalnym;
5. Kształtowanie partnerskich postaw i współpracy między społecznością osób sprawnych i osób z niepełnosprawnością;
6. Przeciwdziałanie i zapobieganie wszelkiego rodzaju patologiom społecznym, narkomanii i alkoholizmowi. Zwłaszcza wśród osób z niepełnosprawnością;
7. Kreowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością i właściwych wobec niepełnosprawności postaw obywatelskich;
8. Ochrona i promocja zdrowia, zdrowego trybu życia, edukacja zdrowotna;
9. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
10. Działalność wspomagającą rozwój, promocję nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
11. Działalność wspomagającą rozwój i promocję i upowszechnianie krajoznawstwa, aktywnego spędzania czasu wolnego osób z niepełnosprawnością, dzieci, młodzieży i osób starszych;
12. Promocja i organizacja wolontariatu;
13. Działalność charytatywna;

Cele statutowe realizowane mogą być poprzez:
1. Działalność charytatywną;
2. Dodatkową odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego społecznie użyteczną;
3. Działalność na zasadach ekonomii społecznej;
4. Prowadzenie dodatkowej, ubocznej działalności gospodarczej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
5. Współpracę z innymi instytucjami działającymi również za granicą.

Dochód z dodatkowej, ubocznej działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych, rozwojowych, promocyjnych i nie jest przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

ROZDZIAŁ III
Członkowie - prawa i obowiązki

§ 6.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków wspierających,
c. członków honorowych,
4. Członkiem zwyczajnym w Stowarzyszeniu może być osoba, która chce realizować cele statutowe Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera cele statutowe Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która w sposób szczególny przyczyniła się do realizacji jego celów poprzez wieloletnie działanie na jego rzecz i jego członków. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd na podstawie podjętej uchwały uzasadniającej decyzję.

§ 7.
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,
c. otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia, wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
d. wnoszenia składek członkowskich.
3. Członkowie wspierający i honorowi maja prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,
c. otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia, wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek:
a. wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
b. przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składki członkowskiej.

§ 8.
1. Utrata członkostwa następuje wskutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich. Za okres niepłacenia składek upoważniający Zarząd do skreślenia członka z listy przyjmuje się okres 1 roku. W przypadku utraty członkowstwa z tego powodu Zarząd nie ma obowiązku poinformowania członka o skreśleniu z listy członków.
- śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ IV
Struktura i Władze Stowarzyszenia

§ 9.
1.Władzami stowarzyszenia :
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub decyzją Walnego Zebrania tajnym, bezwzględną większością głosów. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą samą funkcję pełnić również w następnych kadencjach.
3. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, możliwe jest uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. Osoba tą zostaje kolejna, która podczas wyborów Członków władz Stowarzyszenia otrzymała głosy członków Stowarzyszenia. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
4. Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy kworum, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 10.
1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członkowie biorą udział:
- z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi
- z głosem doradczym - zaproszone osoby.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane, co najmniej raz w roku przez Zarząd. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek połowy liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym.
6. W przypadku braku co najmniej 50% uprawnionych do głosowania w dniu i godzinie Walnego Zebrania ustala się jako drugi termin ten sam dzień, 15 minut później. Wtedy to uchwały podejmowane są niezależnie od ilości obecnych członków. O fakcie tym powiadomieni są uczestnicy Walnego Zebrania w momencie ogłoszenia jego terminu.
7. W wypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania.
8. Kompetencje Walnego Zebrania Członków:
a. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian Statutu,
c. wybór i odwołanie Władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. uchwalanie budżetu,
f. uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
g. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Władz Stowarzyszenia,
i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego Władze,
j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 11.
1. Zarząd jest władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków Zarządu, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza, Członka Zarządu.
3. Zarząd konstytuuje się w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków, tuż po ogłoszeniu wyników głosowania lub na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
4. W przypadku ukonstytuowania się Zarządu podczas Walnego zgromadzenia Przewodniczący informuje zebranych, komu zostało powierzone pełnienie funkcji Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu. W przypadku ukonstytuowania się zarządu na pierwszym jego posiedzeniu z uchwałą określającą powierzenie poszczególnych funkcji zarządu zaznajomieni są Członkowie Stowarzyszenia na pierwszym członkowskim spotkaniu.
5. W razie rezygnacji jednego z Członków Zarządu/ Sekretarza, Skarbnika/, Członek Zarządu może pełnić jego funkcję do chwili powołania nowego Członka Zarządu.

§ 12.
Zarząd Stowarzyszenia:
1. Realizuje cele Stowarzyszenia oraz uchwały Walnego Zebrania Członków;
2. Kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
3. Uchwala regulaminy przewidziane w Statucie;
4. Prowadzi dokumentację Stowarzyszenia, w tym dokumentację finansową i rachunkową wg obowiązujących przepisów lub może zlecić osobie zewnętrznej;
5. Zaciąga zobowiązania finansowe w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie i prawem dopuszczalnych służących celom statutowym Stowarzyszenia i jego rozwojowi oraz współpracy z innymi podmiotami;
6. Podejmuje decyzje o rozpoczęciu, prowadzeniu, rozszerzeniu, zawieszeniu lub wznowieniu lub zamknięciu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej w ramach różnych form prawem dopuszczalnych;
7. Może podejmować decyzje o zawiązaniu spółek z podmiotami prywatnymi na podstawie odrębnych uregulowań prawnych dla realizacji działań statutowych Stowarzyszenia;
8. Podejmuje decyzje służące rozwojowi Stowarzyszenia w postaci dzierżawy, wynajmu dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
9. Nawiązuje kontakty i współpracę z władzami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
10. Podejmuje decyzje w sprawach członkowskich;
11. Zwołuje Walne Zebrania Członków;
12. Składa coroczne sprawozdania merytoryczne i finansowe ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
13. Wszelkie uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności ½ liczby członków zarządu, a tym Prezesa i Wiceprezesa.

§ 13.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz na pół roku i zwoływane są przez Prezesa lub zastępującego go Wiceprezesa.
2. Posiedzenie Zarządu może być zwołane również na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby Członków Zarządu w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i stanowią dokumentacje Stowarzyszenia.
4. Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych Stowarzyszenia wymagają oświadczenia woli dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub upoważnionych przez Zarząd jego członków.

§ 14.
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza.
3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej:
a. Kontrola działalności Zarządu i dokumentacji Stowarzyszenia pod kątem ich zgodności z przepisami prawa i uchwałami władz Stowarzyszenia;
b. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
c. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;
d. Składanie wniosków o absolutorium dla Władz Stowarzyszenia;
e. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
f. Współpraca z osobą prowadzącą dokumentację Stowarzyszenia;

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 15.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze i rzeczy ruchome.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. ze świadczeń członków, którzy wspierają Stowarzyszenie,
c. z darowizn, spadków
d. z dotacji i subwencji, refundacji, odpisów podatkowych,
e. ze zbiórek publicznych,
f. z prowadzenia dodatkowej, ubocznej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych oraz w formie ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społecznego z regulaminem wydzielonej części,
g. z innych form wsparcia nieujętych w niniejszym Statucie, a przewidzianych prawem na rzecz osób z grup defaworyzowanych.
3. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony na:
a. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, Członków Organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w bliskim pokrewieństwie;
b. Przekazywanie na rzecz Członków Stowarzyszenia, Członków Organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. Wykorzystanie na rzecz Członków Stowarzyszenia, Członków Organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
d. Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej Organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje, dofinansowania, pomoc publiczną na zasadach określonych odrębnymi przepisami służące celom statutowym.
5. Środki, fundusze Stowarzyszenia służą jedynie realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu, rozwój, zawieszenie, wznowienie działalności i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 16.
1. Uchwałę o zmianach w Statucie, rozwoju, zawieszeniu, bądź wznowieniu działalności Stowarzyszenia oraz rozwiązywania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w trybie określonym w niniejszym Statucie.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3. Jeśli uchwała, o której mowa w ust.2 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Skarbnik i Sekretarz Stowarzyszenia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odrębne przepisy Ustawy- Prawo o Stowarzyszeniach i Ustawa o działalności Pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik nr 1 do Statutu

Wzór logo Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Nadzieja" w Legnicy.